Terms & Conditions

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1. Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden Officelady”.

2. Officelady: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan St Annabaai 2, 2904 AB, Capelle aan den IJssel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 81371225.

3. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Officelady een overeenkomst als bedoeld in het volgende lid heeft gesloten of beoogt te sluiten.

4. Partijen: Officelady en de consument gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere tussen Officelady en de consument, middels het bestelproces op de website tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Officelady zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.

6. Website: officelady.nl.

7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Officelady aan de consument te leveren zaken, zoals schoenen en kleding.

8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Officelady, zoals geopenbaard op de website, en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Officelady is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten.

2. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Officelady.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling door Officelady per e-mail aan de consument is bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals in geval van specifiek voor de consument op maat gemaakte schoenen. Voorts heeft de consument geen recht van ontbinding bij de levering van kledingstukken die om redenen van gezondheidsbescherming dan wel hygiëne, na verbreken van de verzegeling of directe verpakking, redelijkerwijs niet voor doorverkoop geschikt zijn.

3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Officelady aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Officelady. Zo spoedig mogelijk nadat Officelady in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Officelady de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.

4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de betreffende producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.

5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Officelady retourneren.

6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Officelady is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen.

7. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.

8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van Officelady, mits teruglevering geschiedt op de daartoe door Officelady voorgeschreven wijze.

9. Officelady zal de ten aanzien van de geretourneerde producten van de consument ontvangen betalingen, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument terugbetalen, mits de producten door Officelady zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Officelady niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Officelady aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

1. De levering van bestelde producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres.

2. Officelady behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.

4. Officelady spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Officelady vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Officelady spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Officelady treedt niet eerder in dan nadat de consument Officelady schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Officelady haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

5. Overeengekomen leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Officelady alle voor de levering benodigde gegevens van de consument heeft ontvangen.

6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de consument, behoudens verzuim van Officelady als bedoeld in lid 4, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

7. Indien Officelady als gevolg van een aan de consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de consument.

ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Officelady staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Officelady hanteert een garantietermijn van zes maanden na de levering van de producten, met uitzondering van ritsen, hakken en eventueel op de producten aangebrachte applicaties. De garantie van zes maanden geldt uitsluitend in geval van fabricagefouten; schade als gevolg van normale slijtage, alsmede de kosten van onderhoud, komen voor rekening van de consument. Het bepaalde in het voorgaande van dit lid, laat het bepaalde in het volgende lid onverlet.

2. Een door Officelady, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Officelady kunnen doen gelden.

3. Het recht van de consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Officelady is gereclameerd.

4. Geen grond voor reclames en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Officelady toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en onjuiste of onoordeelkundige behandeling van de producten.

5. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Officelady worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

1. Officelady is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Officelady bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN & BETALINGEN

1. De door Officelady vermelde prijzen zijn inclusief btw. De verzendkosten komen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, aanvullend voor rekening van de consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief bezorgkosten.

2. Betaling dient te geschieden op één van de door Officelady aangewezen betaalmethoden.

3. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Officelady niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de consument de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Officelady verschuldigde bedragen heeft voldaan.

4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is de consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument, één ander conform de Wet Incassokosten.

6. In geval van betalingsverzuim van de consument, zal Officelady.nl niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID

1. De consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, zoals ten aanzien van verstrekte specificaties met betrekking tot een eventuele maatwerkbestelling. Voorts draagt de consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Officelady kan worden toegerekend.

2. Officelady is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de aansprakelijkheid draagt volgens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.

3. De aansprakelijkheid van Officelady is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Officelady betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Officelady.

ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID

1. Officelady doet er alles aan om bestellingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Indien er toch iets mis is met een bestelling of indien de consument niet tevreden is over een bestelling, staat Officelady de consument graag te woord om de kwestie met hem op te lossen. De consument kan hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Officelady.

2. Indien een klacht niet meteen kan worden opgelost, dan wel schriftelijk bij Officelady is ingediend, wordt de klacht binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen partijen kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Officelady dan wel haar toeleveranciers of licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de consument verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

2. Een aan de consument toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Officelady het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

1. Alle door Officelady aan de consument geleverde producten blijven eigendom van Officelady totdat de consument al zijn betalingsverplichtingen ter zake is nagekomen.

2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of enige geschillencommissie dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.